با عرض سلام وادب - بسم الله الرحمن الرحیم 

        

           طنز و لطیفه  - استاد: محمود اکبری

بهلول در مسجدی با کفش نماز مى‏ خواند.

دزدى که در کمین او بود و

 مى ‏خواست گیوه او را بدزدد، آمد و گفت:

 اى  بهلول 

با گیوه نماز گزاردن روا نباشد!

 اعاده کن که نماز ندارى.

 بهلول گفت: اگر نماز ندارم،کفش که دارم!

                      --------------------------------------------------------------------

                احکام برای جوانان    51 سوال     سوالات چهارگزینه ای                   

کتابخانه دیجیتال: لایب اهل البیت(علیهم السلام) اصفهان 

          --------------------------------------------------------- 
احکام تستى

1. اگر وقت نماز به قدرى تنگ باشد که با وضو گرفتن، نماز قضا مى‏شود باید:

الف - تیمم نمود

ب - وضو گرفت

ج - بدون تیمم و وضو نماز خواند

د- هیچ کدام

2. نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طلا براى مردان:

الف - حرام است

ب - مستحب است

ج - مکروه است

د - هیچ کدام

3. واجبات نماز، چند تاست:

الف - 10

ب - 9

ج - 11

د - 12

4. ارکان نماز ،چند تاست؟

الف - 5

ب - 6

ج - 7

د - 9

5. تکبیرة الاحرام در نماز...

الف - رکن است

ب - واجب است

ج - مستحب است

د - هیچ کدامدسته ها :
X